Disclaimer


Stichting Verenigde Hollandse Zeil Compagnie (VHZC)Lees deze mededeling aandachtig door voordat u de site gebruikt. hierin wordt het gebruik geregeld dat u maakt van de site en al het materiaal op de site (laatst gewijzigd op 29 december 2009).

Algemeen
Door toegang te zoeken tot de site accepteert u dat u bent gebonden aan deze disclaimer, dus u dient deze disclaimer elke keer als u de site benadert, opnieuw te bekijken. Als u niet bereid bent om het bepaalde in deze
disclaimer in acht te nemen, zie dan af van het gebruik van deze site. Deze website (exclusief sites die eraan gekoppeld zijn) wordt beheerd door ons, Stichting VHZC, gevestigd in
Nederland. U komt met ons overeen dat het Nederlands recht van toepassing is op alle kwesties die zouden kunnen voortvloeien of zouden kunnen samenhangen met het gebruik en de inhoud van deze site.
Er wordt geen verklaring of garantie gegeven dat het materiaal op deze site geldt voor, beschikbaar is of relevant is voor andere landen.

Copyright (auteursrecht) / Intellectuele eigendomsrechten
Copyright © VHZC. Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, afbeeldingen, geluiden, software en andere

materialen op deze site zijn eigendom de VHZC of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar.
Het is u toegestaan deze site door te bladeren en fragmenten ervan te reproduceren door deze te printen, te downloaden naar een harde schijf,
alsmede door verspreiding onder andere personen of instellingen,
doch in alle gevallen alleen voor informatievedoeleinden en op voorwaarde dat de bovenstaande copyright-vermelding in al deze reproducties voorkomt.
Geen enkele reproductie van welk deel van de site dan ook mag worden verkocht of verspreid voor commerciële doeleinden of worden veranderd of worden opgenomen
in enig ander werk of andere publicatie,
hetzij in de vorm van een afdruk, hetzij in elektronische vorm, met inbegrip van het versturen ervan naar een andere site, het opnemen ervan in een andere site (‘framing’) of het koppelen van andere sites aan deze site,
tenzij hiertoe vooraf toestemming is verleend. Noch enige licentie, noch enig ander recht wordt verleend.
Alle op deze site afgebeelde merken zijn eigendom van of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar. Gebruik van enig merk afgebeeld op deze site is strikt verboden,

tenzij wij (of de betreffende eigenaar) hiertoe vooraf onze (zijn) schriftelijke toestemming hebben (heeft)verleend.

Verkrijgbaarheid van diensten of producten
Verwijzingen op de site naar producten of diensten houden geen aanbod in voor de verkoop of levering van dat product of die dienst.

Inhoud
De informatie op deze site is te goeder trouw opgenomen, doch dient slechts te worden gebruikt voor algemene informatiedoeleinden. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend

met betrekking tot de betrouwbaarheid ervan voor specifieke doeleinden en er wordt geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan.
Elke aansprakelijkheid van de VHZC voor verlies, schade of kosten die voortvloeien uit het bezoeken of gebruiken van deze site of een andere aan de site gekoppelde site,
met inbegrip van, doch niet uitsluitend, winstderving of indirecte, incidentele of gevolgschade wordt, voorzover juridisch toegestaan, uitgesloten.

Veranderingen in de Disclaimer en de site
Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment wijzigingen en correcties in deze site en in deze Disclaimer aan te brengen, of de toegang tot deze site

te beëindigen op de wijze en op het moment dat wij dat wenselijk en noodzakelijk achten.

Aan de site gekoppelde sites (gelinkte sites)
Op verschillende plaatsen op de gehele site kunnen automatische koppelingen (links) worden aangeboden naar andere Internet sites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze site.

Dit betekent niet dat de VHZC verbonden is aan deze andere sites of de eigenaren ervan. Hoewel wij ernaar streven dat verwezen wordt naar voor u interessante sites, zijn noch de VHZC,
noch zijn functionarissen, werknemers of vertegenwoordigers op enigerlei wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor deze andere sites of daarin opgenomen informatie.
Indien u op enig moment merkt dat u toegang tot een andere site hebt gekregen, kunt u naar deze site terugkeren door op de “backwards”-pijl te klikken, of door ons domeinadres
www.vhzc.nl in te toetsen.

Door u verstrekte informatie
Door informatie aan ons te verstrekken of ons materiaal toe te zenden stemt u ermee in dat wij deze informatie en deze materialen mogen gebruiken en staat u ervoor in dat gebruik door

ons geen inbreuk oplevert op de rechten van derden. Op gedeelten van de site die informatie bevatten die door andere gebruikers van de site is vermeld, hebben wij geen controle.
Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dergelijke informatie. Wij behouden ons het recht voor dergelijke informatie zonder voorafgaande mededeling
op elk door ons gewenst tijdstip naar ons eigen goeddunken te redigeren of van de site te verwijderen.

Bescherming persoonsgegevens
Persoonsgegevens die u ons via deze site verstrekt worden uitsluitend gebruikt in overeenstemming met onze Privacy Verklaring. Leest u het Privacy Statement zorgvuldig voordat u ons informatie verstrekt.

Indien u een vraag of klacht heeft over deze site, neemt u dan contact op met: Verenigde Hollandse Zeil Compagnie, email: info@vhzc.nl

©2008 -2023 Stichting Verenigde Hollandse Zeil Compagnie - V H Z C