Nederlandse zeilvaart 2019 .... en verder ~ Point of vieuw ~ VHZCNaast aanwezigheid op beurzen, maritieme evenementen en publicaties lijkt het nodig de aandacht te vestigen op de positie en het belang


van alle schepen van de Nederlandse zeilende chartervaart bij plaatselijke en landelijke overheden.


Dit om, met het oog op de toekomst, de succesvolle bedrijfsvoering en het behoud van de Nederlandse Zeilvaart te bevorderen.ConsequentiesConsequenties van het constante bezuinigingsbeleid op onderhoud van vaarwegen, bruggen en sluizen tijdens de afgelopen acht jaar crisis


worden zichtbaar. De scheepvaart wordt in toenemende mate geconfronteerd met ernstig defecte, of voor het gemak simpelweg


buiten bedrijf gestelde “kunstwerken”, zoals bruggen en sluizen, beperkte brug- en sluisbediening, vervallen van vaarwegmarkeringen,


gewijzigd ligplaatsenbeleid, toeristenbelastingen, het sluiten van vaarwegen.Cruise toerismeVoor het cruise-toerisme worden uitzonderingen ingesteld die voor de reguliere scheepvaart (én pleziervaart) ondenkbaar zijn,


zoals toestaan generatorgebruik, vuilwaterlozingen etc. Verder wordt deze branche in toenemende mate gefaciliteerd met


extra (veilige) steigers en andere wal- voorzieningen.


Deze voorzieningen zijn al vele jaren door de zeilvaart gevraagd, maar werden en worden niet gerealiseerd.Politiek en regelgevingIn Nederland als ook het buitenland tekenen zich beperkende maatregelen af die, niet gehinderd door pensionering van


topmanagers uit de maritieme wereld of vertrek van politici worden doorgevoerd door hun opvolgers en


worden ondersteund door de EU zelf in het leven geroepen commissies en aanverwante nationale inspecties en autoriteiten


met verscherpte, soms onzinnige Europese en/of landelijke regelgeving tot gevolg."Zeilen een steeds duurdere manier om goedkoop vooruit te komen"terwijl in dit tijdperk van duurzaam zeilend (personen)vervoer dit door onze branche zelf onderbelicht blijft.ToekomstZeker de Nederlandse zeilvaart zal zich zelf moeten profileren als professionele en veilige scheepvaart,


in evenwicht met het sentiment van de authentieke en traditionele scheepvaart van weleer.


De tijden van “De Bruine Vloot” zijn al lang voorbij, de tijden van “De Zeilvaart” niet (... link)


Het is nu meer dan ooit noodzakelijk om ver vooruit te kijken naar (mogelijk negatieve) ontwikkelingen,


ook in het ons omringende buitenland. Achteraf zeil zetten om de ontstane luwte voor “de bruine vloot” te omzeilen


is langzaam en zeker de aangewezen route om aan lager wal te geraken.OrganiserenEr gebeurt teveel tegelijk om nog adequaat en tijdig op (voorgenomen) beleid en veranderingen in te spelen.


Er zal door de vloot zelf een duidelijke koers bepaald moeten worden, gezamenlijk met andere maritieme en


waarschijnlijk zelfs ook buitenlandse organisaties.


Verenigingen en stichtingen kunnen dat met een kleine bureaubezetting door vrijwilligers niet meer aan.Hoe verderWij hebben hiervoor een aantal ideeën die wij graag willen bespreken met geïnteresseerde schippers,


scheepseigenaren, boekingskantoren, kortom met iedereen die direct of zijdelings betrokken is bij de Nederlandse Zeilvaart.


Reacties graag naar: bestuur@vhzc.nlNaast persoonlijke betrokkenheid zijn financiële bijdragen welkom om onze activiteiten voort te kunnen zetten.
De stichting VHZC is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)


Elke bijdrage is een steuntje in de rug voor de hele Nederlandse zeilende beroeps- en handelsvaart.


Bijdragen zijn welkom op TRIODOS NL14 TRIO 0254 3249 59 t.n.v. Stichting VHZC


Hier meer informatie over ANBI©2008 -2019 Stichting Verenigde Hollandse Zeil Compagnie - V H Z C